بیست

Animated GIF , HTML Browser , Print Commands

Animated GIF , HTML Browser , Print Commandsسلام به همه دوستان عزیز

امروز به توضیح بعضی دیگر از فرمان های mmb خواهیم پرداخت.

Animated GIF Commands : فرمان های مربوط به تصاویر متحرک GIF 

AGifPlay("AniGif") : این فرمان  برای شروع نمایش تصویر متحرک می باشد. نام تصویر GIF را در فرمان جایگزین می کنیم.

AGifStop("AniGif") : این فرمان نمایش تصویر متحرک را متوقف می سازد.

AGifReset("AniGif") : این فرمان تصویر متحرک را ریست می کند و دوباره از فریم اول تصویر پخش می گردد.

HTML Browser Commands : فرمان های مربوط به صفحات وب html 

Browser("ObjectLabel","Commands/URL Path") : این فرمان مربوط به کنترل شی اچتمل می باشد.در پارامتر اول نام شی را جایگزین می کنیم. پارامتر دوم نیز می تواند یکی از فرمان های زیر باشد.

Back : بازگشت به صفحه قبلی مرور شده.                                                    Browser("Browser","Back") 

Forward : رفتن به صفحه بعدی مرور شده.                                            Browser("Browser","Forward")

Stop : توقف بار گزاری صفحه وب در حال مرور                                                Browser("Browser","Stop")

Refresh : بارگزاری مجدد صفحه در حال مرور                                          Browser("Browser","Refresh")

OpenFile : نمایش کادر بازگشایی فایل با فرمت پیش فرض اچتمل         Browser("Browser","OpenFile")

Print : پرینت صفحه وب در حال مرور                                                           Browser("Browser","Print")

و بالاخره باز کردن یک صفحه وب طبق فرمان زیر               Browser("Browser","http://google.com")

یک ویژگی که در شی اچتمل وجود دارد این است که شما می توانید به باز کردن فایل هایی همچون PDF ، TXT ،تصاویر و حتی یک پوشه یا درایو در آن بپردازید. کافی است مسیر تصویر یا فایل پی دی اف یا یک پوشه یا درایو را در قسمت تعیین ادرس شی اچتمل تعیین کنید.

نمایش درایوD  توسط شی اچتمل                                                                  Browser("Browser","D:\")

Print Commands : فرمان های مربوط به چاپ یا پرینت 

PrintText("ObjectLabel","Parameters") : از این فرمان برای پرینت شی متنی استفاده می شود. پارامتر اول نام شی را تعیین می کند. پارامتر دوم نیز می تواند FONT_FROM_OBJECT باشد که در اینصورت متن با فونت و سایز اصلی خودش پرینت می گردد. اما در صورتی که این پارامتر انتخاب نشود ، برنامه متن را بر طبق تنظیمات مربوط به قسمت چاپ ، چاپ می کند.

پرینت یک پاراگراف طبق تنظیمات مربوط به چاپ :                                           PrintText("Paragraph","")

پرینت یک پاراگراف طبق فونت و سایز اصلی :           PrintText("Paragraph","FONT_FROM_OBJECT")

PrintPage("Page") : این فرمان به پرینت کل صفحه جاری ( صفحه در حال نمایش )  می پردازد. در قسمت پارامتر این فرمان می توانید تعیین کنید که صفحه به چه صورت پرینت شود.

پرینت کل صفحه:                                                                                                                      PrintPage("")

پرینت به اندازه 60 درصد وسعت صفحه :                                                                               PrintPage("60")

PrintRect("ObjectLabel","Zoom") : این فرمان به پرینت قسمتی از صفحه که در محدوده شی مستطیل Rectangle قرار دارد می پردازد. پارامتر اول نام شی مستطیلی را که می خوهید محدوده ان را پرینت کنید تعیین می کند. پارامتر دوم هم مقدار fit شدن یا پر شدن صفحه را تعیین می کند.

پرینت محدوده شی مستطیل :                                                                     PrintRect("Rectangle","")

پرینت محدوده شی مستطیل به اندازه 60 درصد وسعت صفحه :                  PrintRect("PrintBox","60")

موفق باشید...